KPM Kompresori

Mattei

Air center series

AC 30-45 KW

AC 55-90 KW

AC 110 – 132 kW

AC 160 – 250 kW

Blade series

Blade 1.5-3kw

Blade 4 – 11 kW

BLADE 8 – 12 i

BLADE 8 – 12

BLADE 15 – 22 kW i

BLADE 15 – 22 kW

BLADE E 8 – 12 i with refrigerated dryer

BLADE E 8 – 12 with refrigerated dryer

BLADE S 1.5 – 3 kW

BLADE S 4 – 11 kW

BLADE S 8 – 12 i on 270-litre receiver

BLADE S 8 – 12 on 270-litre receiver

BLADE SE 8 – 12 on 270-litre receiver with dryer

BLADE SE 8 – 12 i on 270-litre receiver with dryer

BLADE SE 4 – 11 kW

Clasic series

ERC 1.5 – 3 kW

ERC 4 – 11 kW

ERC 15 – 22 kW

ERC 30 – 55 kW

ERCS 1.5 – 3 kW

ERCS 4 – 11 kW

High-Efficiency Series

MAXIMA 30 – 160 kW

MAXIMA xtreme 55 – 75 kW

OPTIMA Maxima 45

OPTIMA maxima 60

OPTIMA Maxima 132

OPTIMA maxima 200